Nowy Przewodniczący Rady Powiatu

11 sierpnia 2023

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu odbyło się głosowanie nad wyborem nowego Przewodniczącego Rady. Stanowisko to objął Mariusz Karkocha.

Najpierw Radni głosowali nad wnioskiem w sprawie odwołania Rafała Kępskiego z funkcji Przewodniczącego Rady. Po powołaniu komisji skrutacyjnej i podjęciu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania, podjęto uchwałę w sprawie odwołania obecnego Przewodniczącego. Głosowało 19 radnych. Za odwołaniem głosowało 10 przeciw 9.

Następnie, po przyjęciu regulaminu głosowania, radni przeszli do tajnego głosowania nad wyborem nowego Przewodniczącego.
Za wyborem Mariusza Karkochy na Przewodniczącego Rady głosowało 12 radnych, przeciw było 5 wstrzymało się 2. Radny wyraził wdzięczność całej Radzie i zadeklarowała gotowość do współpracy.

W Kolejnych punktach Rada Powiatu przyjęła uchwały w sprawach: przyjęcia zadań do realizacji w roku 2023-2025, w związku z przyznanym dofinansowaniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z terenu Powiatu Myszkowskiego, oraz przyznania w roku 2023 dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z terenu Powiatu Myszkowskiego.

źródło: www.powiatmyszkowski.pl

AA

Tu warto zajrzeć

Po godzinach