Wyskocz na szlak

Pomiędzy Krakowem a Wieluniem na wapiennych wzgórzach wyrastają dostojne Orle Gniazda - kilkanaście zamczysk świadczących o dawnej potędze, ambicjach i burzliwych dziejach Rzeczypospolitej. Większość z zamków na tym obszarze została wybudowana prawdopodobnie z polecenia króla Kazimierza Wielkiego w celu ochrony Krakowa na wypadek najazdów wojsk czeskich Jana Luksemburskiego od strony Górnego Śląska, które nastąpiły w 1327 i w 1345 roku. Część z nich wybudował od podstaw, ale także poważnie rozbudował już istniejące założenia. Orlimi Gniazdami zamki na Jurze nazwał podobno po raz pierwszy przyjaciel Zygmunta Krasińskiego, powstaniec listopadowy, poeta i krajoznawca, Wiktor Zieliński, który gościł u wieszcza w Złotym Potoku w 1857 r. Większość zamków i ruin zobaczyć można, wędrując czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd lub uzupełniającym go niebieskim Szlakiem Warowni Jurajskich. To jeden z najbogatszych w zamki regionów w Polsce.

Zamek w Pieskowej Skale
Renesansowy zamek w Pieskowej Skale króluje nad górną częścią doliny Prądnika i wraz z pobliską Maczugą Herkulesa stanowi najbardziej charakterystyczny element krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego. Za czasów Kazimierza Wielkiego został umocniony, jednak jego prawdziwy rozkwit wiąże się z rodem Szafrańców, właścicieli warowni od 1377 r. Turystom udostępniono część zamkowych wnętrz i przepiękny arkadowy dziedziniec.

Zamek w Mirowie
Twierdza w Mirowie to, obok Ogrodzieńca i Olsztyna, jedno z najpiękniejszych Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ruiny są łatwo dostępne i tłumnie odwiedzane, zwłaszcza w pogodne weekendy. Od 1489 aż do ok. 1633 r. Mirowem władali Myszkowcy. Znacznie rozbudowali twierdzę - za ich panowania powstał m.in. zamek dolny, a górny i mieszkalno-obronna wieża zostały podwyższone. Podczas najazdu szwedzkiego w 1655 r. twierdza została zdewastowana, a w latach 60. dokonano konserwacji, odgruzowania i częściowej rekonstrukcji murów zamku górnego.

Zamek w Bobolicach
Mirów i Bobolice - tych dwóch warowni nie sposób opisywać oddzielnie, gdyż odległość między nimi wynosi zaledwie 1,5 km, a Mirowskie Skały zespalają je w nierozerwalną całość. Zamek w Bobolicach wzniesiono prawdopodobnie w XIV w. z nadania Kazimierza Wielkiego, pod koniec XIV wieku, gdy zamkiem władał książę Władysław Opolczyk, rezydowali tu rycerze-rabusie. Gotycka budowla składa się z zamków dolnego i górnego, odgrodzonych stromą skałą i otoczonych fosą, nad którą przerzucano zwodzony most. Najnowsza historia Zamku Bobolice rozpoczęła się w 1998 roku, kiedy stał się on własnością rodziny Laseckich. Na zlecenie jej przedstawicieli - senatora Jarosława Laseckiego oraz jego brata Dariusza Laseckiego - rozpoczęto żmudną odbudowę. Choć trwa już ona od tylu lat, jej efekt robi dziś piorunujące wrażenie.

Zamek w Ogrodzieńcu

Monumentalne ruiny zamku w Ogrodzieńcu wznoszą się na krawędzi najwyższego szczytu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Góry Janowskiego, osiągającej 515,5 m n.p.m. Bez wątpienia jest dużo prawdy w zachwytach Adolfa Dygasińskiego, który twierdził, że Ogrodzieniec to jedne z najpiękniejszych ruin na świecie. Smutne, że do takiego stanu doprowadziły go nie najazdy wrogów, ale brak opieki i bezmyślność w XIX w. Okres świetności przeżywał zamek w czasach, gdy właścicielem był Seweryn Boner - na wapiennych ostańcach wyrosła wtedy gigantyczna rezydencja renesansowa, o której przepychu krążą do dziś legendy. Nie bez powodu twórcy serialu "Wiedźmin" wybrali Ogrodzieniec na plener. W najnowszej produkcji Netfliksa podziwiać możemy właśnie ruiny taj warowni.

Zamek Tenczyn w Rudnie

Dostojne ruiny wapiennego zamczyska Tenczyn, górujące ponad ścianą lasu, z charakterystyczną kanciastą Wieżą Nawojową, widać już z daleka, ponieważ wyrastają na najwyższym wzgórzu Garbu Tenczyńskiego. Powstanie i rozkwit warowni wiąże się z rodem Toporczyków, którzy po przeniesieniu tu w XIV w. swej siedziby zaczęli się nazywać Tęczyńskimi. Mimo że warownia jest dzisiaj tylko ruiną, nietrudno sobie wyobrazić, jak dostojnie wyglądała niegdyś.

Zamek w Olsztynie
Krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej w okolicach Częstochowy jest niezwykle malowniczy, a fantastyczny widok zamkowych ruin i ostańców na wzgórzach koło Olsztyna na długo pozostaje w pamięci. Za czasów Kazimierza Wielkiego wybudowano twierdzę Olsten. Nazwa wywodzi się od niemieckiego Hohlstein, tłumaczonego jako "wydrążona skała", co ma związek z systemem jaskiń i piwnic (dziś zasypanych) pod fortecą.

Zamek w Korzkwi
We wsi Korzkiew na zalesionym pagórku wyrasta zamek wzniesiony w 1352 r. na miejscu wcześniejszego gródka obronnego przez Jana herbu Syrokomla, który wcześniej podjął nieudaną próbę budowy siedziby w dolinie Kluczwody. Od końca XVIII do XIX w. budynek popadał w ruinę. Od 1997 r. trwa odbudowa prowadzona przez Jerzego Donimirskiego, potomka dawnych właścicieli okolicznych dóbr. W dotychczas zrekonstruowanych częściach zamku urządzono ekskluzywny hotelik.

Zamek w Siewierzu
Ruiny zamku w Siewierzu nie są klasycznym Orlim Gniazdem, ale zamek zawsze odgrywał ważną rolę w systemie obronnym na granicy Rzeczpospolitej. Od 1443 r. Księstwem Siewierskim władali biskupi krakowscy, a w 1790 r. zostało wcielone do Korony. Ruiny renesansowego zamku biskupów krakowskich wraz z murami parkanowymi połączonymi z barbakanem na pewno zasługują na uwagę.

Zamek w Smoleniu
Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie to stosunkowo rzadko odwiedzana, choć jedna z najpiękniejszych części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Miejscowość Smoleń otaczają bardzo ładne skaliste wzgórza, a główną atrakcję stanowią ruiny zamku. Chociaż warownia nie była duża i do dziś pozostały po niej wyłącznie ruiny, z pewnością warto ją zwiedzić. Emocjonującą przygodą może być wspinaczka po pionowej kilkunastometrowej skale z zamku dolnego na górny. Z zamku górnego pozostały jedynie resztki murów oraz gotycka cylindryczna wieża, spod której roztaczają się ładne widoki na wzgórza i okoliczne lasy.

Zamek w Rabsztynie
Ruiny Rabsztyna wyrastają na niewielkim wzgórzu na północno-wschodnich przedmieściach Olkusza. Stare mury obronne już w XIX w. przyciągały poszukiwaczy skarbów. Na początku XX w. wysadzono go w powietrze, ale bogactw nie odkryto - jedyne znalezisko to praski grosz z początku XIV w., przypadkowo wypatrzony przez turystę z Zawiercia.

Zamek w Będzinie
Malowniczy zamek w Będzinie nie jest kojarzony z Orlimi Gniazdami zapewne dlatego, że leży w centrum wielkiej aglomeracji GOP-u, a nie w sielskiej jurajskiej okolicy. Położony na wysokiej skarpie na lewym brzegu Czarnej Przemszy stanowi przykład budownictwa obronnego z połowy XIV w. Był ważnym ogniwem systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami od strony Śląska i Czech. Czuwał również nad bezpieczeństwem wodnych i lądowych dróg handlowych, m.in. traktu handlowego ze Śląska do Krakowa.

Zamek w Bydlinie

Bydlin w pobliżu Wzgórz Smoleńsko-Niegowonickich jest oddalony o kilkanaście kilometrów od Olkusza. Na wzgórzu wznoszą się ruiny zamku-świątyni o dość ciekawej historii. Wybudowano go prawdopodobnie w XIV w. jako obronny zameczek myśliwski. Na przełomie XV i XVI w. twierdza przeszła w ręce rodziny Bonerów, którzy prawdopodobnie wtedy przebudowali ją na katolicką świątynię. W II połowie XVI w. majątek przejęli Firlejowie, a sprzyjający arianom Jan Firlej zamienił kościół katolicki na zbór ariański. Jednak już niebawem, bo w 1594 r., jego syn Mikołaj przywrócił budowli poprzednią funkcję, przeprowadził remont i ustanowił kościół św. Krzyża w 1655 r. obrócony w ruinę przez Szwedów.

Zamek w Ojcowie
Malownicze ruiny królewskiego Orlego Gniazda w Ojcowie wyrastają na skalnym urwisku Góry Zamkowej ponad parkingiem. Według legend twórcą nazwy Ojcowa jest król Kazimierz Wielki. Podczas budowy tutejszego zamku nazwał go podobno "Ociec u Skały", chcąc w ten sposób utrwalić pamięć o dniach, jakie spędzał nad Prądnikiem jego ojciec, Władysław Łokietek, w czasie walk z królem czeskim. Szybki upadek warowni zaczął się wraz z rozbiorami Polski. Obecnie można zobaczyć budynek bramny w kształcie wieżyczki, gdzie zorganizowano wystawę o dziejach fortecy z makietą starej twierdzy, pozostałości murów obronnych, ośmioboczną kamienną wieżę i dziedziniec.

Zamek w Morsku
Morsko to nieduża wieś po raz pierwszy wspomniana w dokumentach z 1327 r. Dokładna data powstania zamku nie jest znana. Przypuszcza się, że zbudowano ją w XIV albo XVI w., gdy miejscowość należała do rodziny Włodków. Wiadomo jedynie, że wzniesiona na skalistym wzniesieniu warownia miała kilka pomieszczeń. Obecnie ruiny zamku leżą na terenie ośrodka wypoczynkowego, ale są ogólnie dostępne.

Zamek w Pilicy
Ruiny zamku Ostrężnik to pozostałości tajemniczej warowni z XIV w., składającej się z zamku na skale i wałów przedzamcza. O twierdzy niewiele wiadomo - źródła milczą, a badacze, na podstawie domysłów, przypisują jej budowę Kazimierzowi Wielkiemu. Przypuszcza się, że zamek albo nie został dokończony, albo nie był zamieszkany. Według legendy mieściła się w nim siedziba zbójców, którzy w lochach kryli swoje bogactwa. Podania wspominają również o skarbie ukrytym pod fortecą przez powstańców styczniowych.

Zamek w Ostrężniku
Ruiny zamku Ostrężnik to pozostałości tajemniczej warowni z XIV w., składającej się z zamku na skale i wałów przedzamcza. O twierdzy niewiele wiadomo - źródła milczą, a badacze, na podstawie domysłów, przypisują jej budowę Kazimierzowi Wielkiemu. Przypuszcza się, że zamek albo nie został dokończony, albo nie był zamieszkany. Według legendy mieściła się w nim siedziba zbójców, którzy w lochach kryli swoje bogactwa. Podania wspominają również o skarbie ukrytym pod fortecą przez powstańców styczniowych.
Tu warto zajrzeć

Po godzinach